วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
12 ตุลาคม 2558 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 8462
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ

 

ดาวโหลดปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา  (สำหรับ จพล)

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

 

1

นางจรวยพร  สมบูรณ์

เมืองเชียงใหม่

085-7096612

2

นายปริญญา  ษมาจิตสวยงาม

กัลยาณิวัฒนา

 087-1783571

3

นายธนากร  จำปาทิพย์

ฝาง

 091-2029081

4

นายน่านนรินทร์  ปิ่นชุม

ไชยปราการ

084-5020825,084-1736330

5

นายอัมรินทร์  สาธุเม

สะเมิง

081-7240985

6

นางสาวขวัญเรียม ก้อนแก้ว

พร้าว

081-8826150

7

นายนิคม แสงคำหล่อ

แม่แตง

085-8678562

8

นายกรินท์ บุญตันสา

แม่ริม

083-3230383 

9

นายจัตตพล  สุพรรณ

แม่อาย

083-4785657

10

นายอนุเทน   กิติอุดม

เชียงดาว

081-0352255

11

นายเรวัต เป็งไชยวงค์

สารภี

086-1893269

12

นายขวัญชัย ปัญใจแก้ว

สันกำแพง

089-4297864

13

นายจักรตราวุธ จุลมาศ

สันทราย

086-9122113

14

นางสาวณฤดี  แก้ววงค์วาร

ดอยสะเก็ด

088-4155417

15

นายสุรัตน์   แย้มเอิบศิลป์

ดอยหล่อ

085-7061880

16

นางอมรรัตน์ ศรีไชยวงค์

สันป่าตอง

 081-8826035

17

นายสมศักดิ์ เพียรไป

แม่วาง

081-7844605

18

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย สีต๊ะสาร

จอมทอง

085-7105400

19

นายยงยุทธ ภูมิดวง

ดอยเต่า

085-8708404

20

นายชิดชัย ณ ลำปาง

หางดง

081-2352569

21

นายกิตติกา  สร้อยนาค

ฮอด

083-1541965

22

นายปัญญาวัชร ประสพสัมฤทธิ์

อมก๋อย

080-7290411

23

นายภานุ แสนกาศ

แม่แจ่ม

086-1940097

24

นายอัตนัย รักษ์ไพรสกุล

แม่ออน

089-4355256

25

นายวิชาญ   จันทร์พุธ

เวียงแหง

085-7061880

26

นายวีรยุทธ   ธรรมขัน

สำนักงานจังหวัด

080-1349536